070-7506065

info@centrumzorgenwelzijn.nl

Over ons

Voor al uw zorg

Centrum Zorg en Welzijn

Centrum Zorg en Welzijn gelooft dat zorg ook anders kan. De kwaliteit van zorg kan beter, persoonlijker en in grote mate thuis plaatsvinden. Op deze manier ontstaat er meer tijd en aandacht voor de zorgbehoevende mens en wordt zorg beter afgestemd op het individu. Onze missie is de kwaliteit van leven van onze cliënten te verbeteren door de cliënt centraal te stellen doordat vanuit de behoefte van de cliënt wordt gewerkt. Centrum Zorg en Welzijn kijkt ook naar wat een individu nog wel kan en niet alleen naar wat de deze niet meer kan. Zo inventariseren wij de werkelijke benodigde zorg van cliënt en maken wij samen een plan van aanpak. Door deze methodische aanpak kunnen onze cliënten langer zelfstandig blijven wonen met een hogere kwaliteit van leven.

Onze missie

Centrum Zorg en Welzijn ontwikkelt zorgaanbod op maat die aansluit bij de beleving van de cliënt.
Onze kernwaarden zijn: persoonlijke betrokkenheid, wij stellen onze cliënt centraal en zijn als organisatie laagdrempelig.

De vraag van de cliënt is ons uitgangspunt voor het professioneel handelen en is de leidraad in het verlenen van de zorg. Begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij willen een kwalitatief goede zorg bieden op het juiste moment en op de juiste plek. Wij vinden het vertrouwen in onze organisatie belangrijk. Wij willen de meest cliëntgerichte en betrouwbare zorgaanbieder zijn van de diensten op het gebied van zorg en welzijn.

Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie. Vanuit de deskundigheid van onze medewerkers willen wij onze dienstverlening uitbreiden. Onze cliënten staan centraal en verdienen een optimale zorgverlening. Iedereen moet de kans krijgen om aan het maatschappelijke en het sociale leven deel te kunnen nemen.

Onze visie

Centrum Zorg en Welzijn is een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlener. De ondernemingsprincipes van Centrum Zorg en Welzijn zijn: Klantgericht, integer, maatschappelijk betrokken.

Wij richten ons vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het leveren van zorg- en dienstverlening aan cliënten in alle fasen van hun leven, in hun directe woon- en leefomgeving. Centrum Zorg en Welzijn heeft zich gespecialiseerd in het verlenen van thuiszorg.

Op basis van de (zorg) behoeften en wensen van onze cliënten bieden wij verschillende soorten zorg en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van de mens. Cliënten kunnen vertrouwen op een professionele en deskundige hulpverlening. De medewerkers spreken de taal en kennen de culturele en religieuze achtergrond.

Hoe kunnen wij u helpen?

Centrum Zorg en Welzijn is er voor u!

  • Centrum Zorg en Welzijn Den Haag is sinds 2015 een officieel erkende zorginstelling. Daarom dient er toezicht gehouden te worden door een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen.
  • De leden van De Raad van Commissarissen (RvC) zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden met Centrum Zorg en WelzijnDen Haag. Alle leden hebben een diverse achtergrond (bestuurlijk, juridisch of zorginhoudelijk) waardoor de toezichtstaak adequaat kan worden ingevuld. Naast de statutaire bepalingen omtrent de RvC is er ook een intern reglement van kracht. Bij de uitoefening van zijn taak houdt de RvC zich aan de regels van de Zorgbrede Governancecode 2017.
  • De RvC houdt toezicht op kwaliteit van de zorg, beleid en algemene gang van zaken. En staat het bestuur (RvB) met raad terzijde.
  • Governancecode Zorg

Een cliëntenraad is een groep cliënten die opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in een zorginstelling. Het bestaan en de (medezeggenschaps)rechten van een cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Uw rechten als lid

Een cliënt of patiënt van een zorginstelling kan meepraten over het beleid via de cliëntenraad. De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. Zo heeft een cliëntenraad de volgende rechten:

– Recht op informatie

– Recht op overleg

– Recht om te adviseren

– Recht van instemming

– Recht van enquête bij wanbeleid

– Recht om een bestuurslid voor te dragen

Waarom?

Centrum Zorg en Welzijn Den Haag vindt de medezeggenschap van haar cliënten van enorm belang. Cliënten maken onze dienstverlening van dichtbij mee en kunnen vanuit een anders perspectief toevoegde waarde creëren. Ten slotte streven wij om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stellen op de behoeften van de cliënt. Een cliëntenraad speelt hier een belangrijke rol in. Met de ingebrachte punten van een cliënt kan de ervaring uit de praktijk gebruikt worden om onze organisatie en dienstverlening te verbeteren.

Wie kan er lid worden?

Om lid te worden hoeft u geen vooropleiding te hebben. Echter dient u als lid zijnde betrokkenheid te hebben met de zorgsector. Omdat u de belangen van een grote groep cliënten behartigt, is het belangrijk dat u voldoende tijd hebben om zich in te zetten, het leuk vinden om in een team te werken, communicatief vaardig zijn en graag contacten onderhouden met (mede)cliënten.

Lid worden

Denkt u dat u de geschikte kandidaat bent en wilt u wat betekenen voor de cliënten van Centrum Zorg en WelzijnDen Haag? Dan kunt u aanmelden door een mail te sturen naar info@centrumzorgenwelzijn.nl of door het onderstaande contactformulier in te vullen.

De vertrouwenspersoon borgt de veiligheid in de zorg- en dienstverlening binnen Centrum Zorg en Welzijn.

Het doel van de vertrouwenspersonen is:

Cliëntveiligheid. het borgen van de veiligheid voor de klant in de zorg- en dienstverlening binnen Centrum Zorg en Welzijn en zorgverlenersveiligheid, het borgen van de veiligheid voor de zorgprofessional in de zorg- en dienstverlening binnen Centrum Zorg en Welzijn

De vertrouwenspersoon is een persoon binnen Centrum Zorg en Welzijn aan wie zorgverleners en klanten vertrouwelijke zaken kwijt kunnen; ongewenste omgangsvormen, persoonlijke problemen en/of vragen, problemen of onzekerheden die men niet altijd met de directie wil of kan delen. De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden, maar kan ook waardevolle tips geven over hoe de zorgverlener/klant kan omgaan met de aangegeven problemen.

Binnen Centrum Zorg en Welzijn is Marinka Brinkhof  aangesteld als vertrouwenspersoon m.brinkhof@centrumzorgenwelzijn.nl

Samenwerken met mantelzorgers

Wanneer mensen tijdelijk hulp nodig hebben wordt steeds vaker eerst gekeken of het eigen sociale netwerk kan bijspringen. Wat kunnen familie, vrienden, buren doen? Pas daarna komt de professionele zorg of ondersteuning in beeld. De samenwerking tussen deze informele en formele zorg heeft onze aandacht.
We geloven dat mensen zo zelfstandig mogelijk willen leven, ook als er tijdelijk hulp of ondersteuning nodig is. In situaties waarin mensen deze hulp of ondersteuning niet zelf kunnen regelen of wanneer professionele zorg nodig is, biedt Centrum Zorg en Welzijn deskundige, persoonlijk zorg en begeleiding in de thuissituatie. 

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wilt u meer weten over Centrum Zorg en Welzijn? Of heeft u een vraag of opmerking voor ons? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@centrumzorgenwelzijn.nl of ga naar contact.

Versterken zelfredzaamheid

De eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt en zijn netwerk staat voorop en wordt versterkt om een zo zelfstandig mogelijk leven te (blijven) leiden. Er is aandacht voor mogelijkheden en datgene wat het leven zin geeft. De cliënt is eigenaar van zijn eigen leven en blijft daarom zelf keuzes maken.

Verbinden

We organiseren dat de zorg er is maar doen dat samen met de cliënt en betrokkenen, waaronder mantelzorgers en andere professionals. Korte lijnen, helderheid over rollen en taken, aandacht voor elkaar en afstemmen van de hulp maken hier deel van uit.

Samen met mantelzorgers

Wanneer professionals van Centrum Zorg en Welzijn naast mantelzorgers hulp bieden, wordt de dienstverlening met de cliënt en zijn mantelzorger(s) afgestemd. Hierbij is ook aandacht voor de positie en behoeften van de mantelzorger, om overbelasting te voorkomen. Mantelzorgers zijn mensen die, veelal vanuit een emotionele betrokkenheid, langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Neem vrijblijvend contact op met ons

Wilt u meer weten over Centrum Zorg en Welzijn? Of heeft u een vraag of opmerking voor ons? Neem vrijblijvend contact met ons op