Werken bij

Wij zijn een jonge organisatie en geven onze medewerkers dan ook de ruimte om zich te ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Naar de cliënt, collega’s en anders zorgprofessionals. Wij zijn open en transparant in onze communicatie en verwachten dit ook van onze medewerkers.

Vacature Wijkverpleegkundige Niv. 5

Visie en Missie 
De organisatie heeft het gedachtegoed vertaald in de visie en missie.

Visie:
De organisatie is een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlener. De ondernemingsprincipes van Organisatie zijn: Klantgericht, integer, maatschappelijk betrokken.
Wij richten ons vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het leveren van zorg- en dienstverlening aan cliënten in alle fasen van hun leven, in hun directe woon- en leefomgeving. Organisatie heeft zich gespecialiseerd in het verlenen van thuiszorg. Op basis van de (zorg) behoeften en wensen van onze cliënten bieden wij verschillende soorten zorg en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van de mens. Cliënten kunnen vertrouwen op een professionele en deskundige hulpverlening. De medewerkers spreken de taal en kennen de culturele en religieuze achtergrond.


Missie:
Organisatie ontwikkelt zorgaanbod op maat die aansluit bij de beleving van de cliënt. Onze kernwaarden zijn: persoonlijke betrokkenheid, wij stellen onze cliënt centraal en zijn als organisatie laagdrempelig. De vraag van de cliënt is ons uitgangspunt voor het professioneel handelen en is de leidraad in het verlenen van de zorg. Begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij willen een kwalitatief goede zorg bieden op het juiste moment en op de juiste plek. Wij vinden het vertrouwen in onze organisatie belangrijk. Wij willen de meest cliëntgerichte en betrouwbare zorgaanbieder zijn van de diensten op het gebied van zorg en welzijn. Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie. Vanuit de deskundigheid van onze medewerkers willen wij onze dienstverlening uitbreiden. Onze cliënten staan centraal en verdienen een optimale zorgverlening. Iedereen moet de kans krijgen om aan het maatschappelijke en het sociale leven deel te kunnen nemen.


Kern van de functie
Het verrichten van verpleegkundige taken bij cliënten in de thuissituatie, d.w.z. het overnemen van, begeleiden bij of adviseren over de zelfzorg waartoe de patiënt vanwege ziekte, handicap of stoornis zelf niet in staat is, en die noodzakelijk is voor de gezondheid of het welbevinden.


Situatieschets
De zorgvraag van de cliënt kan betrekking hebben op verpleging, verzorging, medischtechnisch handelen en de begeleiding bij de verwerking van het ziekteproces. De zorgvraag van de cliëntengroep is meestal hoogcomplex en sterk aan verandering onderhevig. De werktijden van de wijkverpleegkundige liggen in principe tussen 08.30 uur en 17.00uur en bij spoed en calamiteiten ook in de weekenden.


Plaats in de organisatie
De wijkverpleegkundige is een uitvoerend medewerker, werkzaam binnen een thuiszorg instelling. (wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk), die verpleegkundige zorg bieden aan cliënten in de thuissituatie. Maakt onderdeel uit van het teamoverleg en zorgoverleg.


Leiding geven/leiding ontvangen
Een wijkverpleegkundige geeft functioneel aanwijzingen aan collega’s zoals breed inzetbaar verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk. Informeert gevraagd/ongevraagd aan de locatiemanager bij die zaken die de bedrijfsvoering raken. Organiseert team overleg met zorgverleners van de Teams.


Interne/externe contacten Intern
• Heeft regelmatig contact met leidinggevende en collega’s uit het team, o.a. middels het teamoverleg.
• Heeft regelmatig contact met collega’s van andere eenheden en afdelingen o.a. i.v.m. deelname aan projecten/werkgroepen.


Extern 
• Onderhoudt contact met familieleden, mantelzorg, huisartsen, ziekenhuizen en therapeuten
• Heeft regelmatig contact met andere hulpverleners uit de 1 e en 2 e lijn o.a. i.v.m. deelname aan projecten/werkgroepen.


Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen
1. Indiceren, vaststellen, plannen en coördineren van verpleegkundige zorg.
2. Uitvoeren van de verpleegkundige zorg daar waar expliciet nodig
3. Bewaken van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
4. Leveren van bijdragen aan het beleid en beheer van de eenheid verpleging.


Uitwerking in activiteiten/resultaten
Taak 1: Vaststellen, plannen en coördineren van verpleegkundige zorg:
• Voert op basis van de indicatiestelling de verpleegkundige intake uit.
• Stelt verpleegkundige diagnoses op en op basis daarvan een verpleegplan in NEDAP ONS.
• Formuleert het beoogde resultaat van de verpleegkundige zorg.
• Kiest verpleegkundige interventies.
• Wijst op basis van het verpleegplan taken toe aan collega’s.


Taak 2: Uitvoeren van de verpleegkundige zorg:
• Biedt verpleegkundige, verpleeg technische en medisch technische zorg.
• Begeleidt de cliënt en mantelzorgers bij de verwerking van het ziekteproces.
• Informeert en adviseert de cliënt en diens naasten.
• Geeft advies, voorlichting en instructie gericht op preventie, en handhaven en bevorderen van zelfzorg.
• Coördineert het zorgproces binnen het eigen team en met andere disciplines (intern en extern).


Taak 3: Bewaken van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg:
• Signaleert tussentijdse veranderingen en stelt op basis hiervan en op basis van evaluaties het verpleegplan bij.
• Evalueert tussendoor en na afloop de bijdrage van de verpleegkundige zorg en de samenwerking met de cliënt daarin.
• Bewaakt en bevordert de kwaliteit van de zorgverlening, de samenwerking met andere disciplines en de tevredenheid van de cliënt over de organisatie van de zorg.
• Doet voorstellen ter verbetering op cliëntniveau en het niveau van de verpleegkundige eenheid en levert een bijdrage aan het interne kwaliteitsbeleid.
• Instrueert en begeleidt stagiaires en (nieuwe) medewerkers in alle fasen van het leer- en inwerkproces m.b.t. de verpleegkundige zorgverlening.


Taak 4: Leveren van bijdragen aan het beleid en beheer van de eenheid verpleging:
• Levert een bijdrage aan het verbeteren van het beleid van de eenheid verpleging door (nieuwe) standaarden, procedures, werkafspraken en werkmethodes mee te ontwikkelen.
• Gaat op effectieve en efficiënte manier om met (verpleeg technische) apparaten en middelen.
• Ontwikkelt samen met anderen binnen een aandachtsveld werkmethoden en protocollen.
• Registreert en hanteert (geautomatiseerde) registratiesystemen, bijv. mutaties van cliënten, AIV aanvragen.


Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden
Kennis:
Heeft een afgeronde verpleegkundige HBO opleiding op kwalificatieniveau 5 en is BIGgeregistreerd. Houdt vereiste kennisniveau (vakgebied, hulpmiddelen en aandachtsvelden) en ontwikkelingen op verpleegkundig gebied bij. Heeft kennis van en inzicht in de regionale sociale kaart en onderhoudt dit.


Zelfstandigheid:
Werkt zelfstandig volgens door de instelling vastgestelde protocollen en richtlijnen. Organiseert het eigen werk en kan complexe en niet alledaagse problemen zelfstandig oplossen. Neemt zelfstandig besluiten voor interventies in hoogcomplexe situaties en kan terugvallen op (kennis van) Medisch Technisch Handelen (MTH) verpleegkundigen, leidinggevenden, stafbureau  verpleging en externe deskundigheid.


Sociale vaardigheden:
Bij het stimuleren van veranderingsbereidheid bij cliënten, het voeren van slechtnieuws gesprekken en het begeleiden van cliënten en mantelzorgers zijn eigenschappen als tact, kunnen luisteren, respect, inlevingsvermogen en geduld van belang. Helpt cliënten bij het aanbrengen van structuur, kan omgaan met weerstanden en beschikt hierbij over doorzettingsvermogen. Overtuigd cliënten van noodzaak tot het in zorg komen. Kan in teamverband feedback geven en ontvangen, kan reflecteren op eigen handelen en kan omgaan met conflicten.  Kan samenwerken met andere disciplines, zowel binnen als buiten de organisatie. Behoudt en draagt de eigen rol en positie uit richting cliënt, diens relaties en andere disciplines.


Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:
Vanuit bedrijfseconomisch belang is het noodzakelijk dat een cliënt z.s.m. in zorg komt. Bij spoed dient zorg direct ingezet te worden.  Er is een kans op het veroorzaken van lichamelijk/geestelijk letsel of materiële schade tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de cliënt thuis De medewerker heeft tijdens overlegmomenten de mogelijkheid tot het aanwenden van invloed op besluitvorming m.b.t. de zorgverlening en het beleid van de eenheid is verantwoordelijk voor het opstellen van het verpleegplan en onderhouden en uitvoeren van de algemene verpleegkundige werkzaamheden.


Uitdrukkingsvaardigheid:
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de omgang met en bij het geven van voorlichting en klinische lessen/cursussen aan collega’s en andere disciplines en met name bij cliënten, familie en mantelzorg waarbij vaktaal in voor leken begrijpelijke taal omgezet moet worden. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is noodzakelijk bij het opstellen en onderhouden van verpleegplannen, verslaglegging van gegevens en overdrachten.


Bewegingsvaardigheid:
Bewegingsvaardigheid is nodig bij het verrichten van verpleegkundige, verpleeg technische en medisch technische handelingen zoals het bedienen van infuus-, voedings- en pijnpompen, injecteren en het inbrengen van sondes en catheters. Bewegingvaardigheid is van belang, omdat er in ook krappe onaangepaste ruimtes zorg verleend moet worden.


Oplettendheid:
Oplettendheid, signaleren en actie ondernemen is vereist bij diverse werkzaamheden zoals het tegelijkertijd in de gaten houden van zowel de fysieke als de psychosociale toestand van de cliënt waarbij een beroep gedaan wordt op het verpleegkundig observatievermogen (klinische blik). Onvoldoende oplettendheid heeft consequenties voor de voortgang en de kwaliteit van het eigen werk en/of het welbevinden van de patiënt. Houdt overzicht over het totale proces waarbij zowel detailpunten als de grote lijnen naast elkaar een rol spelen en in elkaars verlengde liggen is in staat te signaleren en actie te ondernemen wanneer een cliënt naar een andere eenheid kan of wanneer interventie door een andere discipline geëigend is. Onrustige omgevingsfactoren kunnen invloed hebben op de oplettendheid hetgeen gevolgen kan hebben voor de cliënt ten aanzien van veiligheid en conditie.


Overige functie-eisen:
Noodzakelijk is dat er hygiënisch / systematisch / methodisch en ordelijk wordt gewerkt. Er worden eisen gesteld aan de integriteit, betrouwbaarheid en correct gedrag met betrekking tot het omgaan met cliënten en cliëntengegevens (beroepsgeheim) Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig in moeilijke en soms schijnbaar uitzichtloze situaties Eisen worden gesteld aan het gevoel voor het menselijk lichaam, materiaal en/of apparatuur.


Inconveniënten
Er is sprake van fysieke belasting door het veelvuldig tillen en verplaatsen van cliënten soms in niet optimale ergonomische omstandigheden (werkplek is woning cliënt). Psychische belasting kan optreden door bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, agressie, valse beschuldigingen en door confrontatie met lijden en leed van de cliënt, mantelzorgers en omgeving. Cliënten uiten zich soms met agressie, daardoor is enige kans op persoonlijk letsel. Bezwarend is het contact met bloed en excretieproducten van met name cliënten die chemokuren ondergaan of cliënten die een besmettelijke ziekte hebben. Dit brengt risico mee waarbij het belangrijk is dat men beschermende maatregelen in acht neemt scheiding van werk en privé is niet altijd mogelijk, o.a. door de telefonische patiëntenoverdracht voorafgaande aan een dienst. Psychische belasting kan optreden door het solistisch werken Psychische belasting kan optreden door het onder alle weersomstandigheden en in de avonduren naar cliënten gaan.


Wij zijn doorlopend op zoek naar talenten in de zorg vanaf niveau 2. Daarnaast zijn wij een erkend leer-werkbedrijf. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging als Helpende, Verzorgende IG of Verpleegkundige? Of een leerwerkplaats? Stuur dan je CV en motivatie naar info@centrumzorgenwelzijn.nl.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wilt u meer weten over Centrum Zorg en Welzijn? Of heeft u een vraag of opmerking voor ons? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@centrumzorgenwelzijn.nl of ga naar contact.

Ga naar contact

© 2021 - Alle rechten voorbehouden - Centrum Zorg en Welzijn

Website laten maken? SiteToGo.nl

Het Coronavirus zorgt voor een situatie die nog niet eerder is voorgekomen en dat roept veel vragen op. De gezondheid van onze cliënten én die van onze medewerkers staan voorop bij Centrum Zorg en Welzijn. Daarom zet Centrum zorg en Welzijn zich actief in om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare personen en die verantwoordelijkheid nemen wij.

Welk maatregelen wij hiervoor nemen, leest u hieronder:
Onze medewerkers hanteren de algemene hygiënemaatregelen die door het RIVM zijn voorgeschreven.
Hierdoor zullen we de komende periode dus geen handen schudden. Lichamelijk contact beperken we tot een minimum.

Onze medewerkers die bij u langskomen zijn uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapje, handschoenen en wassen meteen hun handen.

Zij zullen u adviseren om gepaste afstand te houden indien dit van toepassing is.
Als u (of een gezinslid dat regelmatig bij u op bezoek komt) niet grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is, dan is er geen reden iets aan uw thuiszorg te veranderen. Mocht u zelf besluiten om geen mensen te willen ontvangen dan mag u dit doorgeven aan uw planner.

Wij blijven de actuele adviezen en aanbevelingen van het RIVM op de voet volgen en passen deze maatregelen aan zodra aanleiding voor is.

Meer informatie?
• Op RIVM.nl wordt de laatste informatie over het coronavirus verzameld.
• Voor advies over reizen naar andere landen, zie rijksoverheid.nl
• De overheid heeft ook een telefoonnummer geopend voor vragen 0800-1351